Hot News :

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคาร, 26 เมษายน 2565 15:09
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ