Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางบัวเรียน งอมสงัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง

โทร.065-3245997

นายทินกร มีพันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
โทร.0973429597

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวพิไลวรรณ บัวลา

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0933214619

นางสาวรัชนี ปัญญาคม

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0853152455

นายสันติราษฎร์ ชาน้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0898491244

นางสาวกนกลักษณ์ บุญลุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.0992894493

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ