Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวพิไลวรรณ บัวลา

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.093-3214619

พนักงานส่วนตำบล

นางนันทนา สวัสดิมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร.0844706061

นางเศวตวรรณ แป้นเพ็ชร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร.081-9551775

นางบุญส่ง จันทะนาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร.089-7219890

นางนรินทร์ เกษอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร.0934357837

นางสาวสุภามณี บัวเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร.0813505581

นายกวินท์ จันทร์วิวัฒนากูล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย

โทร.0803787953

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ไชยสิน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.0804970193

นางสาวนันทนา สุโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โทร.0827025439

นางสาวรัชนีย์ ดวงสีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

โทร.0897502717

นายธีรศักดิ์ กัณหา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

โทร.0920862455

นายโชคพิพัฒน์ สุวรรณพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.0945216329

นายวิชัย ไชยพรม

พนักงานขับรถยนต์

โทร.0821264739

นายเฉลิมพันธ์ แก้วแสน

พนักงานขับรถดับเพลิง

โทร.0636876633

นายศักดิ์ชัย จันดาปราบ

นักการภารโรง

โทร.0930547724

นายณรงค์ฤทธิ์ พรรษา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชุน

โทร.0819990126

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ