Hot News :

ข่าวประกาศ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ